rosary,electronic rosary,holy rosary,prayers,pray,gifts baptism

Paano Gamitin ang Electronic Rosary


Quick Start (Mabilis na simula)
Puwedeng simulan ang pagdarasal gamit ang Electronic Rosary sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang.
Hakbang 1: Kabigin ang Lock switch papunta sa UNLOCK na posisyon.
Hakbang 2: Pumili ng isa sa mga paraan ng pagbigkas (Follow Me, Counting o Alternation) gamit ang slide switch sa likod ng Electronic Rosary. Maaaring subukan ang Follow Me (Pagsunod) mode.
Hakbang 3: Gawin ang tanda ng krus, pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS at simulan ang pagdarasal. Sundan ang Electronic Rosary sa pagbigkas ng mga panalangin. Pagkatapos ng rosaryo, wiwikain ng Electronic Rosary, “Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espirtu Santo. Amen”. Hudyat ito na tapos na ang rosaryo.


‧Manual Mystery selection (Manual na pagpili ng Misteryo)
‧Automatic Mystery selection (Kusang Pagpili ng Misteryo)
‧Paano Itakda ang Oras
‧Paano iiwan ang pagbigkas?
‧Paano gamitin ang Alternation (Salitan) mode?
‧Paano gamitin ang Counting (Pagbilang) mode?
‧Paano iiwan ang pagbigkas?
‧Paano alamin kung kailan ang inyong ‘Last Prayer’ (Huling Panalangin) at ilan ang inyong ‘Total Prayer’ (Kabuuang Panalangin)?
‧Paano dasalin ang “Chaplet to the Divine Mercy” (Rosaryo sa Mabathalang Awa)?
‧Paano palitan ang Volume (Lakas ng tunog)?
‧Paanong magtakda ng 12 o 24 Oras?
‧Paano gamitin ang Off/On ng alarm ng 3PM “Hour of Mercy”?
‧Pagpapalit ng bateryaManual Mystery selection (Manual na pagpili ng Misteryo)
Hakbang 1: Kabigin ang Lock switch papunta sa UNLOCK na posisyon.
Hakbang 2: Pumili ng isa sa mga paraan ng pagbigkas (Follow Me, Counting o Alternation) gamit ang slide switch sa likod ng Electronic Rosary. Maaaring subukan ang Follow Me (Pagsunod) mode.
Hakbang 3: Habang umaandar ang Electronic Rosary bilang orasan, pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para piliin ang larawan ng misteryong nais dasalin.
Hakbang 4: Gawin ang tanda ng krus, pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS at simulan ang pagdarasal. Sundan ang Electronic Rosary sa pagbigkas ng mga panalangin. Pagkatapos ng rosaryo, wiwikain ng Electronic Rosary, “Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espirtu Santo. Amen”. Hudyat ito na tapos na ang rosaryo.

Automatic Mystery selection (Kusang Pagpili ng Misteryo)
Itakda ang oras sa inyong Electronic Rosary para hindi maging manual ang pagpili ng misteryong dadasalin sa anumang araw. Pagkatapos maitama ang orasan, kusang tutuloy ang Electronic Rosary sa tamang misteryo. Dapat ilagay sa tamang oras ang Electronic Rosary tuwing pagkatapos palitan ang baterya.

Paano Itakda ang Oras ?
1. Habang nakalitaw sa Electronic Rosary ang araw ng linggo, pindutin at diinan ng hanggang tatlong segundo ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para pumasok sa set mode. Lilitaw sa LCD display ang kumukurap na 4-digit number na kumakatawan sa Taon, halimbawa, 2009.
2. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS upang maituro sa tama ang kumukurap na Taon. Pagkatapos maitakda ang Taon, pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para kumpirmahin. Lilitaw sa LCD ang Buwan-Petsa at kumukurap ang parte nitong Buwan.
3. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS upang maituro sa tama ang kumukurap na Buwan. Pagkatapos maitakda ang Buwan, pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para kumpirmahin. Titigil sa pagkurap ang Buwan at ang Petsa naman ang susunod na kukurap.
4. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para maituro sa tama ang kumukurap na Petsa. Pagkatapos maitakda ang Petsa, pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para kumpirmahin. Lilitaw sa LCD ang nag-iilaw na Araw ng Linggo. (Ang Araw ng Linggo ay nakatalaga sa pitong puwesto -- mula 1 hanggang 7 -- umpisa sa kaliwa).
5. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para maituro sa tama ang nag-iilaw na Araw ng Linggo. Pagkatapos maitakda ang Araw ng Linggo, pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para kumpirmahin. Susunod na kukurap ang 12H (12-Hour format) o 24H (24-Hour format).
6. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para mamili sa pagitan ng 12H or 24H. Pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para kumpirmahin ang pinili. Susunod na lilitaw sa LCD ang Oras:Minuto. Kukurap ang bahagi ng Oras.
7. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para itakda ang kumukurap na Oras. Pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para kumpirmahin. Titigil sa pagkurap ang Oras at susunod na kukurap ang Minuto.
8. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para itakda ang kumikislap na Minuto. Pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para kumpirmahin.
9. Pagkatapos maitakda ang Minuto, ang binagong Oras: Minuto ay lilitaw pagkatapos ng limang segundo. Tutuloy ang Electronic Rosary sa Ready-To-Play mode at lilitaw ang Araw ng Linggo sa LCD.

Simulan ang pagrorosaryo pagkatapos itakda ang oras at kalendaryo:
Hakbang 1: Piliin ang paraan ng pagbigkas (Follow Me, Counting and Alternation) gamit ang slide switch sa likod ng Electronic Rosary. Maaaring subukan ang Follow Me (Pagsunod) mode.
Hakbang 2: Gawin ang tanda ng krus, pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS ng isang beses at magsimulang magdasal. Sundan ang Electronic Rosary sa pagdarasal ng mga panalangin. Pagkatapos ng pagrorosaryo, wiwikain ng Electronic Rosary, “Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen”. Hudyat ito na tapos na ang rosaryo.

Paano gamitin ang Follow Me (Pagsunod) mode?
Iminumungkahi na umpisahan sa Follow Me (Pagsunod) mode ang pagsasanay sa operasyon ng Electronic Rosary. Kapag ikaw ay pamilyar na sa Follow (Pagsunod) Me mode, maaaring bigkasin ang rosaryo gamit ang Alternation (Salitan) o Counting (Pagbilang) mode depende sa gusto mo.

Hakbang 1 – Paghahanda
1. Isaksak ang headphone sa headphone jack sa may ibaba ng Electronic Rosary kung nais mong magrosaryo gamit ang headphone. Kapag hindi nakasaksak ang headphone sa Electronic Rosary, gagana ang unit na gamit ang built-in speaker.
2. Piliin ang Follow Me (Pagsunod) mode gamit ang sliding switch sa likod ng Electronic Rosary.
3. Simulan ang pagrorosaryo at gawin ang tanda ng krus. Turan ang: “Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen." (Habang winiwika ito, gamitin ang kanang kamay at ilapat sa noo kapag binanggit ang 'Ama', ilapat sa dibdib kapag binanggit ang 'Anak' at ilapat sa magkabilang balikat kapag binanggit ang 'Espiritu Santo').
4. Ilagay ang Electronic Rosary sa kanang kamay na nakalapat sa palad ang takip ng baterya. Takpan ng kaliwang kamay ang Electronic Rosary. Maaari na ngayong pagkurusin ang mga daliri samantalang ang kanang hinlalaki ay nakalapat sa itaas na kanang buton. Hawak mo na ngayon ang Electronic Rosary sa loob ng iyong mga palad sa anyo ng karaniwang nagdadasal. Maari ka nang magpatuloy.

Hakbang 2 – Pagbigkas
1. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS ng isang beses gamit ang hinlalaki para sa unang panalangin. Wiwikain ng Electronic Rosary ang “Sumasampalataya” bilang panimulang panalangin. Sundan ang panalangin sa pamamagitan ng pagbigkas nang malakas o tahimik sa iyong kalooban.
2. Pagkatapos ng rosaryo, wiwikain ng Electronic Rosary, “Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen”. Gawin ang tanda ng krus.
3. Tutuloy ang Electronic Rosary sa pagiging orasan.

Paghinto sandali ng panalangin

Maaaring huminto sandali sa pagdarasal. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS. Titigil ang rosaryo pagkatapos ng kasalukuyang panalangin.

Pindutin uli ang buton para ipagpatuloy ang pagrorosaryo.

Maaaring huminto nang hanggang sampung minuto. Kapag hindi nagpatuloy sa pagrorosaryo sa loob ng sampung minuto, kusang tatapusin ng Electronic Rosary ang pagdarasal.


Komento:
1. Kusang binabanggit ng Electronic Rosary tuwing pagsisimula ng dekada ang misteryo na naaangkop sa Araw ng Linggo o depende sa iyong itinalaga kung gamit mo ang Manual na setting.
2. Pakinggan ang bawat misteryo at ilarawan ito sa isipan upang mailagay ang sarili sa kalagayan ng misteryo. Tinatawag itong pagninilay.
3. Maaaring bigkasin ang misteryo nang malakas o tahimik sa kalooban. Depende ito kung saan ka komportable o kung saan ka naroroon.
4. Wiwikain ng Electronic Rosary ang “Ama Namin” matapos banggitin ang bawat misteryo. Dapat pagbulay-bulayin ang mga misteryo kasunod ang pagdarasal ng sampung “Aba Ginoong Maria” nang malakas o tahimik sa kalooban.
5. Wiwikain ng Electronic Rosary ang “O Jesus Ko” sa simula at katapusan ng bawat dekada.
6. Maaaring kunsultahin ang talaan ng inyong buhay-panalangin sa ilalim ng “Last Prayer” (Huling Panalangin) o “Total Prayer” (Kabuuang Panalangin) pagkatapos ninyong mag-rosaryo (Pumunta sa “Paano alamin ang petsa ng inyong 'Last Prayer' (Huling Panalangin) at bilang ng 'Total Prayer' (Kabuuang Panalangin) para sa detalye.

Paano gamitin ang Alternation (Salitan) mode ?
Ang paraang ito ay para sa mga sanay nang mag-rosaryo. Binibigkas ng Electronic Rosary ang rosaryo sa karaniwang gawi kapag tayo ay may kasamang grupong nagrorosaryo o kaya ay nasa simbahan tuwing Mayo -- ang buwan ng Banal na Rosaryo. Salitan sa pagsasalita o sagutan. Kailangang matutunan muna ang ganitong paraan ng pagrorosaryo bago gamitin ang Alternation (Salitan) mode.

1. Piliin ang Alternation (Salitan) gamit ang sliding switch sa likod.
2. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para magsimula. Wiwikain ng Electronic Rosary ang “Sumasampalataya" bilang panimulang panalangin. Sasabayan ninyo ito. Wiwikain ng Electronic Rosary ang unang bahagi ng "Ama Namin": “Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang Ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit." Kusang hihinto ang Electronic Rosary at ikaw ang magpapatuloy ng dasal hangang matapos ito: “Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen”. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS pagkatapos.
3. Wiwikain ng Electronic Rosary ang unang bahagi ng "Aba Ginoong Maria": “Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya! Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.". Pagtigil nito, ipagpapatuloy mo ang dasal hanggang matapos: “Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen”.
4. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS pagkatapos ng bawat panalangin hanggang makumpleto ng Electronic Rosary ang buong limang dekada at wiwikain nito ang huling dasal: “Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa; ikaw ang kabuhayan at katamisan; aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na mga taong anak ni Eva ….” Wikain ang panalangin na ito kasabay ang Electronic Rosary. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS pagkatapos.
5. Ipinapaalam ng Electronic Rosary na tapos na ang rosaryo sa pamamagitan ng pagwika ng: “Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen”. Sundan ito at gawin ang tanda ng krus.
6. Tutuloy ang Electronic Rosary sa pagiging orasan.

Paano gamitin ang Counting (Pagbilang) mode?
Maaaring maging kaaakit-akit ito at malaking tulong sa mga sanay nang magrosaryo gamit ang kuwintas na mga butil. Binibilang ng Electronic Rosary ang mga panalangin at may boses na mag-uudyok para sa kasunod na panalangin. Hindi na kailangang magbilang para malaman kung saang bahagi ka ng pagrorosaryo. Nakatutok ka lang sa pagbigkas at pagninilay-nilay ng mga misteryo.

1. Piliin ang Counting (Pagbilang) mode gamit ang sliding switch sa likod.
2. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para sa pagsisimula.
3. Babanggitin ng Electronic Rosary ang “Sumasampalataya” at titigil. Habang tahimik ang Electronic Rosary, wikaing mag-isa ang buong “Sumasampalataya”.
4. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para malaman ang bawat panalangin na kailangang dasalin. Ulitin ang proseso hanggang banggitin ng Electronic Rosary ang “Aba Po, Santa Mariang Hari”, ang huling panalangin sa rosaryo. Pindutin uli ang buton pagkatapos ng panalangin.
5. Bilang hudyat na tapos na ang rosaryo, wiwikain ng Electronic Rosary, “Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espirtu Santo. Amen." Gawin ang tanda ng krus habang winiwika ito kasabay ng Electronic Rosary.
6. Tutuloy ang Electronic Rosary sa pagiging orasan.

Paano iiwan ang pagbigkas?
Puwedeng iwan ang pagbigkas sa pamamagitan ng pagpindot ng KALIWANG BUTON SA ITAAS hanggang lumitaw sa LCD ang orasan.

Paano alamin kung kailan ang inyong ‘Last Prayer’ (Huling Panalangin) at ilan ang inyong ‘Total Prayer’ (Kabuuang Panalangin)?
Tinatandaan ng Electronic Rosary ang mga petsa kung kailan kayo nagrosaryo. Itinatala nito ang bawat pagkakataon na nakatapos kayo ng rosaryo. Puwedeng alamin kung kailan kayo huling nagrosaryo sa pamamagitan ng pagpindot sa KANANG BUTON SA ITAAS.

1. Habang umaandar ang Electronic Rosary bilang orasan, pindutin at diinan ang KANANG BUTON SA ITAAS hanggang lumitaw ang petsa noong huli kayong magrosaryo.
2. Muling pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para alamin ang kabuuang dami ng rosaryong nadasal na.
3. Pindutin muli ang buton para iwan ang bahaging ito -- kung hindi man, kusang mawawala ito makaraan ang ilang sandali.

Paano dasalin ang “Chaplet to the Divine Mercy” (Rosaryo sa Mabathalang Awa)?
1. Habang umaandar ang Electronic Rosary bilang orasan, pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS nang pauli-ulit hanggang umabot sa “Chaplet to the Divine Mercy” (Rosaryo sa Mabathalang Awa). Walang lalabas na display kapag pinili ang “Chaplet to the Divine Mercy” (Rosaryo ng Mabathalang Awa).
2. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para magdasal.
3. Dapat sundan ang Electronic Rosary hanggang matapos ang lahat ng panalangin.
4. Ipaaalam ng Electronic Rosary na tapos na ang “Chaplet to the Divine Mercy” (Rosaryo ng Mabathalang Awa) sa pamamagitan ng pagwika ng “Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen”. Gawin ang tanda ng krus habang winiwika ito.
5. Tutuloy ang Electronic Rosary sa pagiging orasan.

Komento:
1. Nakahanda araw-araw ang Electronic Rosary para sa pagdarasal ng “Chaplet to the Divine Mercy” (Rosaryo ng Mabathalang Awa) mula 3 p.m. hanggang 4 p.m. Nagbabalik ang Electronic Rosary sa pagiging kasangkapan sa pagrorosaryo pagkalipas ng 4 p.m.
2. Hindi mapapalitan ang talaan ng "Last Prayer" (Huling Panalangin) at "Total Prayer" (Kabuuang Panalangin) pagkatapos dasalin ang “Chaplet to the Divine Mercy” (Rosaryo ng Mabathalang Awa).

Paano palitan ang Volume (Lakas ng tunog)?
- Gamitin ang Volume Control para lakasan o hinaan ang tunog o boses na nagmumula sa Electronic Rosary.
- Pinapayuhan ang sinumang gumagamit ng Electronic Rosary na ayusin ang volume sa akmang level kapag gumagamit ng earphone habang nasa labasan.
- Huwag tangkaing talunin ang ingay sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtataas masyado ng volume dahil maaaring makapinsala ito sa inyong pandinig.

Paanong magtakda ng 12 o 24 Oras?
1. Habang umaandar ang Electronic Rosary bilang orasan, pindutin at diinan nang hanggang tatlong segundo ang KALIWANG BUTON SA ITAAS upang makapasok sa set mode. Lilitaw sa LCD ang kumikislap na 4-digit number na kumakatawan sa Taon, halimbawa, 2009.
2. Muling pindutin ang buton at lilitaw sa LCD ang kumikislap na 12H o 24H.
3. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para palitan ang 12H ng 24H -- o kaya pabalik.
4. Pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS para iwan ang bahaging ito.

Paano gamitin ang Off/On ng alarm ng 3PM “Hour of Mercy”?
Kusang nakalagay sa ON ang alarm ng 3 p.m. “Hour of Mercy”.
1. Habang ipinapakita ng Electronic Rosary ang Araw ng Linggo, pindutin at diinan nang hanggang tatlong segundo ang KALIWANG BUTON SA ITAAS upang makapasok sa set mode. Lilitaw sa LCD ang kumukurap na 4-digit number na kumakatawan sa Taon, halimbawa, 2010.
2. Patuloy na diinan ang buton hanggang lumitaw sa LCD ang PM 3:00 samantalang kumukurap ang “on” -- kapag naka-"on" ang Electronic Rosary, ibig sabihin magbi-beep ito pagsapit ng 3 p.m.
3. Pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para lumipat mula sa “on” patungong “off” -- o pabalik.
4. Patuloy na pindutin ang KALIWANG BUTON SA ITAAS hanggang bumalik ang Electronic Rosary sa pagiging orasan.

Pagpapalit ng baterya
Kapag bumagal ang tunog o boses na lumalabas mula sa Electronic Rosary o kaya dumilim ang LCD, panahon na para palitan ang mga baterya nito.
Buksang padausdos ang sarahan ng baterya at palitan ang lumang baterya ng dalawang bagong alkaline AAA na baterya. Ipasok ang mga baterya at siguraduhing nakatama sa tamang polarity (+/-) na nakamarka sa lalagyan.
Ilagay sa tamang oras ang Electronic Rosary pagkatapos palitan ang baterya.
Ang talaan ng Last Prayer (Huling Panalangin) at Total Prayer (Kabuuang Panalangin) ay nakaimbak sa isang memory device kaya hindi mawawala ang impormasyon pagkapatos magpalit ng baterya.

Pakiusap lamang na huwag palitan ang mga baterya ng rechargeable batteries dahil maaaring makasira ito sa Electronic Rosary.
 


Electronic Rosary

Angkop na regalo para ipamahagi ang pag-ibig ni Kristo


USD$29.95

 

Copyright © 2010 Resurrection Timepieces Limited

Mapa ng site | Pagtatatuwa | Patakaran sa paglilihim